Fons & Wijn, handelend, als eenmanszaak, onder de naam FONSWIJN, ingeschreven bij de KvK van
Amersfoort onder nummer 65608968, gevestigd aan de Radiostraat4-b te Hilversum I Tel: 035-
6.280.233 I Mob: 06-22.00.75.15 I info@info@fonswijn.nl I www.fonswijn.nl I BTW nr:174509935B01
Deze Leveringsvoorwaarden zijn op de website www.fonswijn.nl van Fons & Wijn gepubliceerd en
worden, op verzoek, kosteloos aan de Afnemer verstrekt.
De Afnemer is elke partij die de website van Fons & Wijn bezoekt, of die een aanbieding van Fons &
Wijn ontvangt, of die een overeenkomst met Fons & Wijn aangaat. De Afnemer moet ten behoeve
van aanbiedingen en overeenkomsten zijn/haar achternaam, huis- of vestigingsadres,
telefoonnummer en zijn/haar e-mail adres aan Fons & Wijn opgeven.

Aanbiedingen en overeenkomsten
Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten van Fons & Wijn. Afwijkingen zijn slechts geldig als en voor zover deze schriftelijk
door Fons & Wijn overeengekomen zijn.
Deze Leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve
van Fons & Wijn en van de door fonswijn.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
De toepasselijkheid van alle algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer,
waaronder eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer, is steeds uitdrukkelijk
uitgesloten.

Fons & Wijn verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Door het doen
van een bestelling verklaart de Afnemer dat hij 18 jaar of ouder is.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling door de Afnemer houdt in
dat de Afnemer de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.
De Afnemer is verantwoordelijk voor het doen van de juiste bestelling. Onduidelijke, onvolledige of
onjuist geplaatste bestellingen zijn voor risico van de Afnemer en zullen worden uitgevoerd zoals
deze door de Afnemer aan Fons & Wijn zijn opgegeven.
Alle aanbiedingen van Fons & Wijn zijn vrijblijvend en zijn altijd op basis van beschikbaarheid. Fons &
Wijn heeft altijd het recht om zonder opgaaf van reden aanbiedingen te wijzigen of in te trekken.
Indien een vrijblijvend aanbod van Fons & Wijn door middel van een schriftelijke bevestiging wordt
aanvaard, heeft Fons & Wijn het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van deze
aanvaarding te herroepen.

Fons & Wijn zal met een alternatief voorstel komen als een aangeboden artikel of jaargang niet
(meer) leverbaar is. Fons & Wijn zal de Afnemer hiervan voorafgaande aan de levering op de hoogte
stellen. De Afnemer heeft het recht in dergelijk geval de order annuleren.
Een overeenkomst komt pas tot stand als Fons & Wijn de bestelling van de Afnemer heeft aanvaard.
Fons & Wijn is niet verplicht een bestelling door de Afnemer te aanvaarden. Fons & Wijn heeft het
recht om bestellingen te weigeren en om bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden. Als
de Afnemer met dit laatste niet instemt, mag de Afnemer binnen 5 werkdagen na mededeling
daarvan door Fons & Wijn de bestelling schriftelijk afzeggen. In alle andere gevallen is de bestelling
door de Afnemer aanvaard.

Prijzen en betaling
Alle artikelprijzen zijn in euro’s, inclusief accijns en BTW, maar exclusief bezorgkosten als deze van
toepassing zijn.
De door Fons & Wijn op de website gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment
bekende prijzen. Deze prijzen kunnen fluctueren. Fons & Wijn heeft altijd het recht om artikelprijzen
met onmiddellijke ingang te wijzigen, bijvoorbeeld in verband met wijziging van wettelijke
voorschriften of van tussentijds wijzigen van inkoopprijzen. Als de Afnemer niet instemt met een
prijswijziging mag de Afnemer binnen 5 werkdagen na de mededeling door Fons & Wijn de bestelling
schriftelijk afzeggen. In alle andere gevallen is de bestelling door de Afnemer aanvaard.
De betaling voor een bestelling kan via IDEAL, of een overboeking vooraf worden gedaan.
Een bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van betaling door Fons & Wijn. De Afnemer heeft
niet het recht om een betaling zonder toestemming van Fons & Wijn ongedaan te maken of te
storneren.
Volledige betaling moet uiterlijk 5 werkdagen na het doen van een bestelling door Fons & Wijn zijn
ontvangen. Bij te late betaling is de Afnemer een contractuele rente van 1% per maand of een deel
van een maand aan Fons & Wijn verschuldigd over het openstaande bedrag, vermeerderd met
redelijke administratiekosten. Dit geldt niet voor zover een te late betaling de schuld van Fons & Wijn
is. Als Fons & Wijn de vordering ter incasso uitbesteedt is de Afnemer naast de contractuele
wettelijke rente ook de incassokosten verschuldigd in overeenstemming met de richtlijn van de
Nederlandse Orde van Advocaten (15% voor bedragen tot € 3.000,-) met een minimum van € 50,-
exclusief BTW.

Bezorgen
Fons & Wijn heeft de wijnen enkel op de website staan. U kunt deze wijnen enkel hier kopen U kunt
in overleg met Fons & Wijn ook de wijnen laten bezorgen op een gewenst adres.
Levering van bestellingen vindt plaats op basis van gereed zijn voor verzending van de verschillende
bestelde artikelen en wordt zo veel mogelijk in één zending gedaan, maar Fons & Wijn mag de
levering ook in delen (laten) bezorgen.
Het verschuldigde bedrag aan bezorgkosten wordt met de klant afgesproken. Verzending van de
levering zal zo veel als redelijkerwijs mogelijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden.
Een normale transportverzekering van de artikelen is in de prijs begrepen. De artikelen zijn voor
risico van de Afnemer vanaf het moment dat zij zijn afgeleverd.
De Afnemer moet bestellingen direct bij aflevering controleren op eventuele breuk en/of manco.
Met ondertekening van de afleverbon verklaart de Afnemer de bestelling in goede orde te hebben
ontvangen en zijn reclames betreffende breuk en manco niet langer mogelijk.
Leveringstermijnen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding bekende gegevens.
Verandering van leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de
bestelling. Als een overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat het voor de Afnemer niet
redelijk is dat hij de overeenkomst in stand laat, zal de Fons & Wijn daar direct en schriftelijk over
informeren en Fons & Wijn nog 5 werkdagen gelegenheid geven om de bestelling af te leveren. Als
Fons & Wijn niet in deze 5 werkdagen levert, dan heeft de Afnemer het recht om de bestelling
schriftelijk te annuleren en zal Fons & Wijn het door de Afnemer voor de bestelling betaalde bedrag
binnen 5 werkdagen na deze annulering aan de Afnemer terugbetalen.

Vertrouwelijksheidsclausule
Alle informatie die door klanten vertrekt worden is vertrouwelijk voor Fons & Wijn.
Bedenktijd
U heeft te allen tijde na de bestelling / betaling een bedenktijd van 14 werkdagen.

Tevredenheidsgarantie, klachten
Als de Afnemer niet tevreden is over een artikel kan de Afnemer de onaangebroken flessen
retourneren aan Fons & Wijn. Daarvoor moet de Afnemer dit binnen 5 werkdagen schriftelijk aan
Fons & Wijn melden. De Afnemer ontvangt dan de waarde van de geretourneerde artikelen terug
nadat Fons & Wijn deze van de Afnemer heeft terug ontvangen. De Afnemer moet zelf, maar wel in
overleg met Fons & Wijn zorg dragen voor het in goede staat retourneren van de flessen aan Fons &
Wijn.
De Afnemer moet een eventuele klacht binnen 5 werkdagen indienen op bovenstaand adres. Fons &
Wijn zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk proberen de klacht op te lossen. Fons & Wijn zal de
Afnemer hierover schriftelijk aan het door de Afnemer opgegeven adres (via e-mail of brief)
berichten.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van door Fons & Wijn geleverde artikelen blijft bij Fons & Wijn totdat de Afnemer aan
al zijn verplichtingen aan Fons & Wijn heeft voldaan. De geleverde artikelen komen evenwel volledig
voor risico van de Afnemer vanaf het moment dat deze aan de Afnemer zijn geleverd.

Overmacht en aansprakelijkheid
Overmacht is iedere tekortkoming die niet aan een partij kan worden toegerekend, omdat zij niet
aan haar schuld te wijten is en ook niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het
maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt
ook verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Fons & Wijn, het niet (volledig en/of tijdig)
door een derde nakomen, ongeacht de oorzaak, van diens verplichtingen jegens Fons & Wijn,
alsmede bedrijfsstoringen, storingen in internetverbindingen, transportvertraging, staking en het niet
of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
Als een overmachtsituatie meer dan 60 dagen heeft geduurd heeft elk van de partijen het recht om
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
De website van Fons & Wijn wordt zorgvuldig samengesteld. Dit sluit eventuele fouten niet uit. Fons
& Wijn is niet aansprakelijk voor fouten in door of namens Fons & Wijn verstrekte informatie.
Misverstanden, onjuist of onvolledig overkomen van bestellingen of andere communicatie tussen
Fons & Wijn en de Afnemer door het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen komen
niet voor rekening of risico van Fons & Wijn.
Bij een aan Fons & Wijn toerekenbare tekortkoming zal Fons & Wijn zo veel als redelijkerwijs
mogelijk de artikelen, die deze tekortkomingen hebben, vervangen door dezelfde of gelijkwaardige
artikelen zonder de tekortkoming.
De totale aansprakelijkheid van Fons & Wijn wegens toerekenbare tekortkoming is per bestelling
beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het voor de betreffende bestelling door de
Afnemer aan Fons & Wijn betaalde bedrag incl. BTW.

Persoonsgegevens
De gegevens van de Afnemer worden door Fons & Wijn opgenomen in elektronische bestanden en
zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor
meer details verwijzen wij u naar onze Privacy statement
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Fons & Wijn, waaronder
onder meer programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Fons & Wijn. Het is niet
toegestaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fons & Wijn
informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Overige bepalingen
Als deze Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten
blijken, worden partijen geacht een regeling verzaken overeengekomen te zijn, die in strekking en
werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van)
deze Leveringsvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar
is.
De administratie van Fons & Wijn geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Afnemer
aan Fons & Wijn verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Fons & Wijn verrichte
leveringen. Partijen erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
Schriftelijke mededelingen moeten per brief, fax of e-mail worden gedaan. Voor Fons & Wijn gelden
hiervoor de hierboven genoemde adressen. Voor de Afnemer gelden de adressen, die de Afnemer
aan Fons & Wijn bij bestelling schriftelijk heeft opgegeven.
Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de leverancier het recht, zonder
toestemming van opdrachtgever, het product van het daarop volgende oogstjaar te leveren.
De rechtsverhouding tussen Fons & Wijn en de Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen, die niet onderling worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
van het arrondissement van Midden Nederland.

Hilversum, mei 2018