Privacy statement

FONS & WIJN, gevestigd aan de Radiostraat 4-b, is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken: FONS & WIJN verwerkt (persoons-)gegevens omdat u een reguliere of potentiële klant van ons bent en u zelf deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Woonplaats.
Overige (persoons-)gegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie, telefonisch of door een profiel op onze website aan te maken.

Verwerken van (persoons)gegevens

FONS & WIJN verwerkt uw (persoons-)gegevens voor de volgende doeleinden.
Het behandelen van orders, leveringen, facturen en betalingen
Verzenden van onze nieuwsbrieven, aanbiedingen en/of prijscourant
Om contact te kunnen leggen, indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

FONS & WIJN tracht niet ( al dan niet ) via haar website bijzondere (persoons-)gegevens te verzamelen, zoals politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of anderszins.

Tevens heeft FONS & WIJN niet de intentie (persoons-)gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. FONS & WIJN kan echter niet vaststellen of een websitebezoeker fysiek meerderjarig is. Wij raden ouders/voogden aan betrokken te zijn en te blijven bij de online activiteiten van betreffende minderjarigen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld kunnen worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder dietoestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fonswijn.nl

Bewaren van gegevens

FONS & WIJN bewaart uw (persoons-)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren. FONS & WIJN hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor de (persoons-)gegevens.

Gegevens delen met derden

FONS & WIJN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FONS & WIJN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het recht bestaat (persoons-)gegevens in te zien, te corrigeren of indien dit wettelijk is toegestaan te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van (persoons-)gegevens door FONS & WIJN. Tevens bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat bij FONS & WIJN een verzoek kan worden ingediend om (persoons-)gegevens waarover wij beschikken, kan worden overlegd.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van (persoons-)gegevens of verzoek tot intrekking van vooraf bepaalde toestemming of bezwaar op de verwerking van (persoons)gegevens kan worden gestuurd naar info@fonswijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is verricht, vragen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar, dit ter bescherming van de privacy. FONS & WIJN reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

FONS & WIJN wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiligen van persoonsgegevens

FONS& WIJN neemt de bescherming van (persoons-)gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fonswijn.nl.FONS & WIJN heeft diverse maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen, onder andere door· Beveiligingssoftware, zoals het gebruik van eenvirusscanner en een firewall;· De website verstuurt gegevens via een beveiligde internetverbinding (voorzien van SSL-certificaat). Dit is waarneembaar door ‘https’ en het hangslot-icoon in de adresbalk;· Beveiliging van het ERP-systeem d.m.v. rollen op basis van functies binnen de organisatie en hiërarchie.In geval van een data-of beveiligingslek zal FONS & WIJN de belanghebbende daarover informeren, in ieder geval binnen 72 uur. Ook zal FONS & WIJN het data-of beveiligingslek conform AVG melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastlegging Google Analytics

Vanwege de wetgeving zijn op 8 mei 2018 wijzigingen doorgevoerd in Google Analytics
– Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
– Voor privacy doeleinden worden de IP-adressen geanonimiseerd. (laatste octet)
– Er worden geen gegevens gedeeld met Google.
– Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics cookies zoals re-marketing.
– Uitsluiten van gegevensverzameling

Indien u het niet op prijs stelt dat wij uw bezoekgedrag vastleggen dan kunt u ervoor zorgen dat Google Analytics géén gegevens vastlegt in cookies. Hiervoor kunt u verschillende acties ondernemen:
Een plug-in installeren op uw webbrowser. (Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden voor de diverse webbrowsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
Indien u zich volledig wilt beschermen tegen het accepteren en plaatsen van cookies tijdens uw bezoek aan www.fonswijn.nl dan dient u dat in de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Kijk voor meer informatie bij de privacy instellingen van de door u gebruikte webbrowser.

Plaats van opslag

Persoonsgegevens staan op de servers van FONS & WIJN, welke in Nederland zijn gevestigd. De website FONS & WIJN worden in Nederland gehost door Hostnet.

Wijzigingen van het Privacy Statement

FONS & WIJN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen.
Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw vraag dan via info@fonswijn.nl.

Hilversum, Mei 2018